top of page
Congres

PUBLIEKE SECTOR

Publieke organisaties bekleden een steeds prominentere positie binnen een (internationale)
samenleving. De verwachtingen van burger, bedrijfsleven, politiek en belangenorganisaties
worden, door onder andere complexiteit, internationalisering en digitalisering, alsmaar groter.
Daar waar ‘de markt’ de uitdagingen niet kan of wilt oplossen, wordt ‘de publieke sector’ geacht
de zaken te regelen. Tegelijkertijd moeten publieke organisaties hun operationele aansturing en
structuur aanpassen te midden van toenemend toezicht en complexer wordende fondsenwerving
en financieringsmodellen.


Onder ‘publieke sector’ verstaan wij het geheel van organisaties waarover de overheid een zeer
grote tot beslissende zeggenschap heeft, i.e. specifiek die organisaties die onder ‘het economisch
verkeer’ vallen. Voorbeelden zijn: zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), kunst- & c
ultuursector,
maar ook de overheid zelf.

bottom of page